نگران مصاحبه شغلی نباشید در یک یا چند جلسه شمارا برای یک مصاحبه شغلی آماده میکنیم 

این جلسات در محل شما تشکیل خواهد شد 

هزینه برگزاری جلسات خصوصی جهت آماده سازی مصاحبه کاری در زیر آورده شده : 

برگزاری جلسه خصوصی جهت آماده سازی مصاحبه کاری : 

برنامه نویسی : به ازای هر جلسه 600 هزارتومان 

 

طراحی وب سایت : به ازای هر جلسه 500 هزارتومان 

 

ادمین وب سایت : به ازای هر جلسه 400 هزارتومان 

 

مدیر یا ادمین شبکه های مجازی : به ازای هر جلسه 400 هزارتومان 

 

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 

 

این جلسات در محل مورد نظر شما برگزار خواهد شد