به خاطر نا آرامی های اخیر اینستاگرام فیلتر شد

سوال اینجاست ..... اینستاگرام تا چه زمانی فیلتر است

امیدواریم که پس از برقراری نظم و آرامش اینستاگرام از فیلترشدن خارج شود

ولی ممکن است همان بلایی که سر تلگرام آمد سر اینستاگرام هم بیاید و برای همیشه فیلتر شود

اینجاست که وبسایت داشتن اهمیت پیدا میکند